Περιγραφή

Η Ένωση εταιριών «ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. – ΜΑΣΤΕΡ Α.Ε. – Παπαβασιλείου Αθ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», ως δικαιούχος της Πράξης (Πρότασης) «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ EGF/2018/003 EL/Attica publishing» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (έργο) με τίτλο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (Εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», ενημερώνει τους πρώην εργαζόμενους, που απολύθηκαν, κατά την περίοδο μεταξύ 29/05/2017 έως 28/02/2018, από εταιρίες του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές Δραστηριότητες», στην περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα τους:

  • 324 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ)», στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
  • 185 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)
  • 41 πρώην εργαζόμενους, από την επιχείρηση «Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Αττική (Attiki)

Στόχος του ως άνω έργου είναι η παροχή έκτακτης και άμεσης υποστήριξης στα απολυμένα άτομα από τις εταιρείες Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. (δ.τ. ΔΟΛ), Εκδόσεις Έθνος Α.Ε. και Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία, του κλάδου με τίτλο: «Εκδοτικές δραστηριότητες» (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (NACE), αναθ. 2), στην Περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 EL30 - Aττική (Attiki), που έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν απολύσει εργαζόμενους λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται σε 3.847.500,00 € και καλύπτεται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικότερα από τη ΣΑΕ 034/2.