Ενέργειες Υλοποίησης

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική, περιλαμβάνει 25 ατομικές συνεδρίες, σε πέντε στάδια. Απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε 550 άτομα κατά μέγιστο αριθμό.

Στην Ενέργεια αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εξατομικευμένες υπηρεσίες.

  • Α.1 Υποδοχή - καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών
  • Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
  • A.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες
  • Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
  • Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων

Επίσης προβλέπεται:

  1. Η εκπόνηση σε συνεργασία με τους «Συμβούλους Επιχειρηματικότητας», επιχειρηματικών σχεδίων «business plan”, για μέγιστο αριθμό 60 ωφελούμενων, για όσους επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
  2. Συνάντηση ελευθέρας εισόδου(open day), κατά την οποία θα ενημερωθούν οι ωφελούμενοι για ενδεχόμενες ευκαιρίες ένταξης στην τοπική αγορά εργασίας και θα επιχειρηθεί η σύζευξη των ωφελουμένων και των θέσεων εργασίας.

Η Ενέργεια Α΄ είναι υποχρεωτική και μέσω αυτής θα προκύψουν τα ωφελούμενα άτομα τα οποία θα υπαχθούν στις λοιπές Ενέργειες του Έργου (Ενέργεια Β1 – Επαγγελματική Κατάρτιση, Ενέργεια Β2- Εξειδικευμένη Κατάρτιση, Ενέργεια Γ: Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης ή Ενέργεια Δ: Επιδότηση θέσεων εργασίας) και οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστών Προσκλήσεων.

Σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση για την ενημέρωση των ωφελουμένων και την παραπομπή τους στις περαιτέρω Ενέργειες του Έργου, θα ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του μηχανισμού διάγνωσης της αγοράς εργασίας, αναφορικά με τις κενές θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που παρουσιάζουν άνοδο.

Το επίδομα ανά άτομο ανέρχεται στο ποσό των 1.000 ευρώ και αντιστοιχεί στην υλοποίηση των 25 ατομικών συνεδριών.

Επαγγελματική Κατάρτιση

Η Επαγγελματική Κατάρτιση απευθύνεται στο σύνολο των ωφελούμενων (550) και διακρίνεται σε δύο επί μέρους ενέργειες,

  • Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»
  • Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»

Η επιλογή της επιμέρους ενέργειας για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά πραγματοποιείται κατά το προηγούμενο στάδιο Α.3 της Ενέργεια Α΄- Επαγγελματική Συμβουλευτική έπειτα από διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των καταρτιζομένων, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και του ακριβούς προσδιορισμού των απαιτούμενων προσόντων που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αποτύπωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, καθώς και τις εξελίξεις και τις προοπτικές απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας σε τοπικό ή /και περιφερειακό επίπεδο.

Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»
Αντικείμενο της Ενέργειας Β.1 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν λόγω Ενέργεια, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 300 ωρών, με κύριο στόχο την υποστήριξή τους στην ένταξη, επανένταξη ή/και παραμονή τους στην αγορά εργασίας. Τα θεματικά αντικείμενα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι της Ενέργειας Β.1 θα παρέχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες όπως αυτές προκύπτουν (α) στις διατυπωμένες μέσω του εθνικού συστήματος διάγνωσης αναγκών απαιτούμενες δεξιότητες (β) στο Ατομικό Επαγγελματικό Σχέδιο Δράσης του κάθε ωφελούμενου. Η Ενέργεια Β1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση, αφορά σε 500 άτομα, προβλέπει την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου είναι εφικτό, και την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο άτομο που θα υπαχθεί σε αυτή.

Ενέργεια Β2:«Εξειδικευμένη Κατάρτιση / επιμόρφωση»
Αντικείμενο της Ενέργειας Β.2 αποτελεί η παροχή στους συμμετέχοντες ωφελούμενους στην εν λόγω Ενέργεια εξειδικευμένης ή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή δεν προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος για τους ωφελούμενους που συμμετέχουν (αφορά σε 50 ωφελούμενα άτομα) Η Ενέργεια Β2 περιλαμβάνει την Ενέργεια Β.2.1 που αφορά σε εξειδικευμένη κατάρτιση/επανακατάρτιση, πχ. εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων, αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί σε πιστοποίηση και απευθύνεται σε 40 ωφελούμενα άτομα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από την Ε.Ε. πρόταση, και την Ενέργεια Β.2.2 που αφορά σε απόκτηση τίτλου σπουδών από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης – Επίπεδο 6 και 7 ΕQF) και απευθύνεται σε 10 ωφελούμενα άτομα.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτείνεται έως την 22η Αυγούστου 2020.

Οι δε υπηρεσίες εξειδικευμένης κατάρτισης/επιμόρφωσης (Ενέργεια Β2) δύναται υπό προϋποθέσεις να ολοκληρωθούν έως την 22η Φεβρουαρίου 2021.

Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Συνεισφορά για σύσταση επιχείρησης. Η Ενέργεια Γ αφορά στη χρηματοδότηση 60 δικαιούχων / ωφελουμένων (που θα προκύψουν από τις Δράσεις της Ενέργειας Α), έτσι ώστε να υποστηριχτούν κατά τις διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δράσης (δημιουργία νέας επιχείρησης).

Η Ενέργεια Γ θα υλοποιηθεί από την Αρχή Διαχείρισης.

Επιδότηση θέσεων εργασίας

Απώτερος στόχος από την υλοποίηση των ενεργειών Α και Β είναι η απορρόφηση των ωφελουμένων σε θέσεις εργασίας από την τοπική αγορά. Για το λόγο αυτό, δύναται να επιδοτηθούν 50 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Η Ενέργεια Δ θα υλοποιηθεί από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης.